Tất cả tin bài

Sửa đổi một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGSNN, HĐGS ngành/liên ngành và HĐGSCS

Thông tư Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT sửa đổi bổ sung Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT...

20/03/2020   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm

Thông báo đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Đại học Huế sao gửi Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 và đề nghị các trường đại học, viện thành viên, các đơn vị trực thuộc, Văn phòng và các ban chức năng phổ biến rộng rãi để cán bộ có nhu cầu tham gia đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 đăng ký....

03/03/2020   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Ngày 14/02/2020, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã có Công văn số 12/HĐGSNN thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020....

03/03/2020   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Ngày 27/11/2019, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã có Quyết định số 68/QĐ-HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019....

04/12/2019   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm

Kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh năm 2019: Đại học Huế có 5 GS và 6 PGS

Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 gồm 75 GS (1 trường hợp đặc biệt) và 349 PGS. Năm nay, Đại học Huế có 5 CBGV đạt tiêu chuẩn chức danh GS và 6 CBGV đạt tiêu chuẩn chức danh PGS....

11/11/2019   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm