Ngày 09/4/2020, Giám đốc Đại học Huế đã có Quyết định số 553/QĐ-ĐHH về việc thành lập 03 Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2020.

Ngày 06/5/2020, các Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế đã họp để bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch và Thư ký.

Ngày 08/5/2020, Giám đốc Đại học Huế đã có Quyết định số 639/QĐ-ĐHH về việc phê duyệt kết quả bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký của 03 Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2020.

Dưới đây là danh sách chính thức 03 Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2020.

Hội đồng I. Khoa học Tự nhiên

STT

Họ và tên

Năm sinh

Ngành, chuyên ngành

Đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng
1

GS.TS. Lê Văn Thuyết

1956

Toán học, Đại số và Lý thuyết số

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Chủ tịch Hội đồng
2

GS.TS. Dương Tuấn Quang

1970

Hóa học, Hóa lý thuyết và Hóa lý

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Phó Chủ tịch Hội đồng
3

GS.TS. Đinh Quang Khiếu

1968

Hóa học, Hóa lý thuyết và Hóa lý

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Thư ký Hội đồng
4

GS.TS. Trần Thái Hòa

1955

Hóa học, Hóa lý thuyết và Hóa lý

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Ủy viên
5

PGS.TS. Nguyễn Đình Luyện

1965

Hóa học, Hóa phân tích

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Ủy viên
6

PGS.TS. Trương Minh Đức

1971

Vật lý, Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Ủy viên
7

PGS.TS. Võ Thanh Tùng

1979

Vật lý, Vật lý chất rắn

 Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Ủy viên
8

PGS..TS. Đỗ Quang Thiên

1969

Địa chất, Địa chất công trình - Địa kỹ thuật

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Ủy viên
9

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn

1974

Địa lý, Địa lý tài nguyên và môi trường

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Ủy viên

 

Hội đồng II. Khoa học Xã hội và Nhân văn

STT

Họ và tên

Năm sinh

Ngành, chuyên ngành

Đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng
1

PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn

1956

Kinh tế, Kinh tế học

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Chủ tịch Hội đồng
2

PGS.TS. Trần Văn Hòa

1962

Kinh tế, Kinh tế và Tổ chức lao động

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Phó Chủ tịch Hội đồng
3

PGS.TS. Nguyễn Khắc Hoàn

1960

Kinh tế, Kinh tế và Tổ chức lao động

Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế - Đại học Huế

Thư ký Hội đồng
4

PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào

1964

Kinh tế, Kinh tế và Quản lý

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Ủy viên
5

PGS.TS. Bùi Dũng Thể

1964

Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Ủy viên
6

PGS.TS. Trần Hữu Tuấn

1972

Kinh tế, Kinh tế môi trường

Khoa Du lịch - Đại học Huế

Ủy viên
7

PGS.TS. Bùi Thị Tám

1962

Kinh tế, Kinh doanh

Khoa Du lịch - Đại học Huế

Ủy viên
8

PGS.TS. Đoàn Đức Lương

1969

Luật học, Luật dân sự và tố tụng dân sự

Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Ủy viên
9

PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung

1976

Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học ứng dụng

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Ủy viên

 

Hội đồng III. Khoa học Nông-Lâm-Ngư-Sinh-Y

STT

Họ và tên

Năm sinh

Ngành, chuyên ngành

Đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng
1

GS.TS. Lê Đức Ngoan

1953

Chăn nuôi, Dinh dưỡng và thức ăn  chăn nuôi

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Chủ tịch Hội đồng
2

GS.TS. Cao Ngọc Thành

1958

Y học, Sản phụ khoa

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Phó chủ tịch Hội đồng
3

GS.TS. Trần Đăng Hòa

1971

Nông nghiệp, Bảo vệ thực vật

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Thư ký Hội đồng
4

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh

1961

Chăn nuôi, Dinh dưỡng bệnh vật nuôi

Ban Giám đốc Đại học Huế

Ủy viên
5

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Trường

1965

Nông nghiệp, Bảo vệ thực vật

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Ủy viên
6

PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả

1961

Chăn nuôi, Chăn nuôi trâu bò

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Ủy viên
7

PGS.TS. Tôn Thất Chất

1965

Thủy sản, Nuôi trồng  thủy sản

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Ủy viên
8

GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc

1962

Sinh học, Sinh lý thực vật

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Ủy viên
9

GS.TS. Ngô Đắc Chứng

1953

Sinh học, Động vật học

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Ủy viên
10

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

1969

Y học/Sản phụ khoa

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Ủy viên
11

GS.TS. Phạm Như Hiệp

1965

Y học, Ngoại khoa

Bệnh viện Trung Ương Huế

Ủy viên