Thông báo đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

Ngày 05/3/2021, Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) đã có thông báo số 13/HĐGSNN ban hành lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021. Đại học Huế xin thông báo:...

13/03/2021   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Đại học Huế năm 2020

Từ ngày 15/7 đến 1/8/2020 các Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) Đại học Huế năm 2020 đã tiến hành các phiên họp thẩm định hồ sơ và đánh giá phần báo cáo tổng quan của các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Theo quy định tại Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đại học Huế công khai kết quả xét tại HĐGSCS như sau:...

03/08/2020   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Đại học Huế năm 2020

Theo quy định tại Điều 11, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg, Đại học Huế công khai hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Đại học Huế năm 2020....

30/06/2020   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Thông báo tập huấn trực tuyến xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Thông báo tập huấn trực tuyến xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020...

17/06/2020   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Kê khai hồ sơ điện tử và bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Văn phòng HĐGSNN có Công văn số 85/HĐGSNN-VP ngày 02/6/2020 về việc kê khai hồ sơ điện tử và bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020....

05/06/2020   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm