Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2021

Hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2021...

05/11/2021   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2021

Thực hiện lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 được điều chỉnh theo Công văn số 91/HĐGSNN ngày 02/11/2021 của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Đại học Huế thông báo lịch họp xét của các Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2021 như sau:...

03/11/2021   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Thông báo điều chỉnh (lần 2) lịch công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế

Thông báo điều chỉnh (lần 2) lịch công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế...

23/07/2021   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Thông báo điều chỉnh lịch công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế

Căn cứ Công văn số 35/HĐGSNN ngày 01/6/2021 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021, Đại học Huế xin thông báo điều chỉnh lịch họp các Hội đồng Giáo sư cơ sở và thời gian nộp hồ sơ ứng viên tại Đại học Huế như sau:...

07/06/2021   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Thông báo kế hoạch họp HĐGSCS, thời gian nộp hồ sơ và thu lệ phí xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

Đại học Huế trân trọng thông báo kế hoạch họp các HĐGSCS Đại học Huế, thời gian nộp hồ sơ và thu lệ phí đối với ứng viên đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2021 tại Đại học Huế cụ thể như sau:...

31/05/2021   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm