Tất cả tin bài

Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2024

Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2024...

02/07/2024   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 tại 04 HĐGSCS Đại học Huế

Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 tại 04 HĐGSCS Đại học Huế...

27/07/2023   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ban hành Quyết định số 22/QĐ-HĐGSNN ngày 05/7/2023 phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023....

08/07/2023   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2023

Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2023...

01/07/2023   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Danh mục các văn bản phục vụ cho công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS

Danh mục các văn bản phục vụ cho công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS...

30/05/2023   Chuyên mục: Văn bản Xem thêm