Tất cả tin bài

Lưu ý của Hội đồng Giáo sư nhà nước về công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

Ngày 07/3/2023, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã có Công văn số 25/HĐGSNN lưu ý một số điểm về công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023....

08/03/2023   Chuyên mục: Văn bản Xem thêm

Thông báo đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

Thực hiện Công văn số 18/HĐGSNN ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023, Đại học Huế đề nghị các trường đại học, viện thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc phổ biến rộng rãi để cán bộ có nhu cầu tham gia đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đăng ký....

08/03/2023   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Danh sách các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2022

Danh sách các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2022...

05/09/2022   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 tại 03 HĐGSCS Đại học Huế

Theo quy định về xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) ban hành theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng GS nhà nước, Đại học Huế thông báo công khai kết quả xét tại 03 Hội đồng GS cơ sở như sau:...

25/07/2022   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022

Ngày 06/7/2022, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022. ...

06/07/2022   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm