Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ban hành Quyết định số 22/QĐ-HĐGSNN ngày 05/7/2023 phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023.

Chi tiết Quyết định và danh mục tạp chí mời xem ở đây.