Thông báo đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Đại học Huế sao gửi Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 và đề nghị các trường đại học, viện thành viên, các đơn vị trực thuộc, Văn phòng và các ban chức năng phổ biến rộng rãi để cán bộ có nhu cầu tham gia đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 đăng ký....

03/03/2020   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Ngày 14/02/2020, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã có Công văn số 12/HĐGSNN thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020....

03/03/2020   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2019

Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của các HĐGSCS Đại học Huế năm 2019...

09/08/2019   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Đại học Huế năm 2019

Hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Đại học Huế năm 2019...

15/07/2019   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Thông báo của HĐGSNN về đăng ký, công khai hồ sơ điện tử của ứng viên GS, PGS năm 2019

Thông báo của HĐGSNN về đăng ký, công khai hồ sơ điện tử của ứng viên GS, PGS năm 2019...

06/07/2019   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm