Thông báo đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

Ngày 05/3/2021, Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) đã có thông báo số 13/HĐGSNN ban hành lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

Đại học Huế thông báo:

- ứng viên thuộc các đơn vị thành viên, trực thuộc và thuộc Đại học Huế đăng ký tại đơn vị;

- đơn vị tổng hợp danh sách đăng ký (theo mẫu) gửi về Đại học Huế (Ban KHCN&QHQT, bản mềm qua email ntthangkhcn@hueuni.edu.vn) trước 17g00 ngày 29/4/2021.

Trên đây là nội dung chính của Công văn 340/ĐHH-KHCNQHQT ngày 12/3/2021 đã gửi các đơn vị.

Lịch xét năm 2021 của HĐGSNN có thể xem tại đây.