Bổ sung, cập nhật biểu mẫu xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

Ngày 20/5/2021, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã có Công văn số 32/HĐGSNN thông báo bổ sung, cập nhật các biểu mẫu trong Phụ lục II, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg. 

Các biểu mẫu mới này sẽ áp dụng cho các ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; các Hội đồng Giáo sư cơ sở, Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành và các CSGDĐH khi bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2021.

Xem chi tiết Công văn của HĐGSNN và các biểu mẫu đính kèm tại đây 

Tải về toàn bộ biểu mẫu (được nén thành 1 file) tại đây

Tải về 4 biểu mẫu dành cho ứng viên (được nén thành 1 file) tại đây.