Sửa đổi một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGSNN, HĐGS ngành/liên ngành và HĐGSCS

Ngày 19 tháng 3 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019.

Theo đó, một số điều khoản của Quy chế đã được sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

 

Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT

Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT

khoản 4 Điều 14  

4. Ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư thì trong năm đó không tham gia Hội đồng Giáo sư ngành.

4. Ứng viên là thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, nếu đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư thì không tham gia trao đổi, thảo luận về hồ sơ của mình.

khoản 4 Điều 20

4. Ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư thì trong năm đó không tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở

4. Ứng viên là thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở, nếu đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư thì không tham gia trao đổi, thảo luận về hồ sơ của mình

điểm a khoản 3 Điều 7

a) Hội đồng Giáo sư ngành ở nhiệm kỳ trước giới thiệu ứng viên Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước (Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này) và tóm tắt lý lịch khoa học ....

a) Hội đồng Giáo sư ngành ở nhiệm kỳ trước giới thiệu ứng viên Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước (Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này) và lý lịch khoa học ...

điểm b khoản 3 Điều 7

b) Cơ sở giáo dục đại học giới thiệu ứng viên Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước (Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này) và tóm tắt lý lịch khoa học...

b) Cơ sở giáo dục đại học giới thiệu ứng viên Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước (Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này) và lý lịch khoa học...

điểm e khoản 3 Điều 7

e) Danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước và bản tóm tắt lý lịch khoa học của các thành viên được công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

e) Danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước và bản lý lịch khoa học của các thành viên được công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

khoản 7 Điều 14

7. Danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư ngành và bản tóm tắt lý lịch khoa học của các thành viên được công bố công khai, cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

7. Danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư ngành và bản lý lịch khoa học của các thành viên được công bố công khai, cập nhật hằng năm trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Mẫu số 03

TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ

LÝ LỊCH KHOA HỌC

(dành cho ứng viên/thành viên các Hội đồng Giáo sư)

Xem toàn văn Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT ở đây.

Tải về Mẫu 03 (mới) - Lý lịch khoa học tại đây.