Văn bản hợp nhất Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg

Văn bản hợp nhất Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg...

10/06/2021   Chuyên mục: Văn bản Xem thêm

Sửa đổi. bổ sung một số điều của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg về xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS

Ngày 31/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư...

06/09/2020   Chuyên mục: Văn bản Xem thêm

Nghị quyết phiên họp thứ nhất của HĐGSNN nhiệm kỳ 2018-2023

Nghị quyết phiên họp thứ nhất của HĐGSNN nhiệm kỳ 2018-2023...

05/07/2019   Chuyên mục: Văn bản Xem thêm

Thành lập Tổ giúp việc các Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2019

Thành lập Tổ giúp việc các Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2019...

07/06/2019   Chuyên mục: Văn bản Xem thêm

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng GS nhà nước, các Hội đồng GS ngành, liên ngành và cơ sở

Ngày 28/3/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở. Thông tư có hiệu lực từ ngày 13/5/2019, thay thế Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 và Thông tư số 05/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014....

01/06/2019   Chuyên mục: Văn bản Xem thêm