Danh mục các văn bản phục vụ cho công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS

Danh mục các văn bản phục vụ cho công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS...

29/05/2023   Chuyên mục: Văn bản Xem thêm

Lưu ý của Hội đồng Giáo sư nhà nước về công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

Ngày 07/3/2023, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã có Công văn số 25/HĐGSNN lưu ý một số điểm về công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023....

08/03/2023   Chuyên mục: Văn bản Xem thêm

Văn bản hợp nhất Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg

Văn bản hợp nhất Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg...

10/06/2021   Chuyên mục: Văn bản Xem thêm

Sửa đổi. bổ sung một số điều của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg về xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS

Ngày 31/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư...

06/09/2020   Chuyên mục: Văn bản Xem thêm

Nghị quyết phiên họp thứ nhất của HĐGSNN nhiệm kỳ 2018-2023

Nghị quyết phiên họp thứ nhất của HĐGSNN nhiệm kỳ 2018-2023...

05/07/2019   Chuyên mục: Văn bản Xem thêm