Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Ngày 21/01/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 169/QĐ-BGDĐT về việc diều động và bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học - làm Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước....

01/06/2019   Chuyên mục: Văn bản Xem thêm

Thành lập Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Ngày 16/01/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 129/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước....

01/06/2019   Chuyên mục: Văn bản Xem thêm

Thành lập Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 24/12/2018 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1814/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023....

01/06/2019   Chuyên mục: Văn bản Xem thêm

Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, hủy bỏ công nhận và miễn nhiệm chức danh GS, PGS

Ngày 31 tháng 8 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2018 và thay thế cho các quyết định liên quan trước đó....

01/06/2019   Chuyên mục: Văn bản Xem thêm

Thành lập các Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2019

Thực hiện quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 10 tháng 5 năm 2019, Giám đốc Đại học Huế đã ban hành Quyết định số 565/QĐ-ĐHH thành lập 04 Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) Đại học Huế năm 2019....

14/05/2019   Chuyên mục: Văn bản Xem thêm