Văn bản hợp nhất Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg

Ngày 04/6/2021, Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT hợp nhất Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư và Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg Q sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg.

Mời tải về văn bản hợp nhất tại đây.