Thành lập Tổ giúp việc các Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2019

Ngày 06/6/2019, Giám đốc Đại học Huế đã có quyết định số 757/QĐ-ĐHH thành lập Tổ giúp việc các Hội đồng GSCS Đại học Huế năm 2019. Theo đó, có 4 Tổ giúp việc cho 4 Hội đồng GSCS, mỗi Tổ gồm 4 thành viên.

Toàn văn Quyết định 757/QĐ-ĐHH xem ở đây.