Sửa đổi. bổ sung một số điều của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg về xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS

Ngày 31/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Theo đó, các điểm sửa đổi, bổ sung gồm:

-  Ở khoản 8, Điều 5 và khoản 7, Điều 6: đối với ứng viên GS, PGS các chuyên ngành thuộc ngành Khoa học quân sự và ngành Khoa học an ninh liên quan đến bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh thì bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín được thay thế bằng các bài báo khoa học công bố trên các tạp chí khoa học uy tín của ngành Khoa học quân sự và ngành Khoa học an ninh.

- Thay thế Phụ lục I mới, trong đó ngoài bổ sung danh mục chuyên ngành, tạp chí khoa học có uy tín của ngành Khoa học quân sự, Khoa học an ninh, còn có mấy điểm điều chỉnh về cách tính điểm các công trình khoa học quy đổi như sau:

MụcTheo Quyết định 37/2018Theo Quyết định 25/2020
I. Cách tính điểm quy đổi với bài báo khoa học1. Một bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín (là những tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN thuộc danh mục trong Web of Science (ISI), danh mục Scopus hoặc danh mục quốc tế khác do Hội đồng Giáo sư nhà nước quyết định) được tính từ 1,0 đến 2,0 điểm1. Một bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín (là những tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN thuộc danh mục trong Web of Science (ISI), danh mục Scopus hoặc danh mục quốc tế khác do Hội đồng Giáo sư nhà nước quyết định) được tính tối đa đến 2,0 điểm
II. Cách tính điểm quy đổi đối với kết quả ứng dụng KHCN

1. Mỗi kết quả ứng dụng khoa học, công nghệ được cấp bằng độc quyền sáng chế được tính từ 1,0 đến tối đa 3,0 điểm.

2. Mỗi giải pháp hữu ích được ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn quản lý nhà nước, trong đổi mới quản lý và phát triển kinh tế - xã hội được tính từ 1,0 đến tối đa 2,0 điểm

1. Mỗi kết quả ứng dụng khoa học, công nghệ được cấp bằng độc quyền sáng chế được tính  tối đa đến 3,0 điểm.

2. Mỗi giải pháp hữu ích được ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn quản lý nhà nước, trong đổi mới quản lý và phát triển kinh tế - xã hội được tính tối đa đến 2,0 điểm
IV. Cách tính điểm quy đổi đối với báo cáo khoa học

4. Báo cáo khoa học có trong danh mục của Web of Science và Scopus được tính như bài báo khoa học.

4. Báo cáo khoa học có trong danh mục của Web of Science và Scopus được tính như bài báo khoa học nhưng không được coi là bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.

Toàn văn Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg có thể tải về từ đây.