Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, hủy bỏ công nhận và miễn nhiệm chức danh GS, PGS

Toàn văn quy định có thể tải về tại đây.