Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Ngày 27/11/2019, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã có Quyết định số 68/QĐ-HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019.

Theo đó, Đại học Huế có 5 CBGV đạt tiêu chuẩn chức danh GS và 6 CBGV đạt tiêu chuẩn chức danh PGS.

Danh sách các CBGV Đại học Huế đạt tiêu chuẩn chức danh GS năm 2019:

 1. Nguyễn Thị Hoài - Trường ĐH Y Dược - Ngành Dược học 
 2. Đinh Quang Khiếu - Trường ĐH Khoa học - Ngành Hóa học
 3. Hoàng Thị Thái Hòa - Trường ĐH Nông Lâm - Ngành Nông nghiệp
 4. Nguyễn Vũ Quốc Huy - Trường ĐH Y Dược - Ngành Y học
 5. Trần Văn Huy - Trường ĐH Y Dược - Ngành Y học

Danh sách các CBGV Đại học Huế đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm 2019:

 1. Nguyễn Đức Cường - Khoa Du lịch - Ngành Hóa học 
 2. Nguyễn Văn Minh - Trường ĐH Nông Lâm - Ngành Lâm nghiệp
 3. Liêu Linh Chuyên - Trường ĐH Ngoại ngữ - Ngành Ngôn ngữ học
 4. Nguyễn Đặng Hồ Hải - Trường ĐH Khoa học - Ngành Toán học
 5. Nguyễn Thị Kim Ngân - Trường ĐH Sư phạm - Ngành Văn học
 6. Lê Thị Thu Phương - Trường ĐH Sư phạm - Ngành Vật lý

Xem toàn văn Quyết định tại : http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/quyet-dinh-cong-nhan-dat-tieu-chuan-chuc-danh-giao-su-pho-giao-su-nam-2019_518