Nghị quyết phiên họp thứ nhất của HĐGSNN nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 26/6/2019 HĐGSNN nhiệm kỳ 2018-2023 đã ra Nghị quyết số 01/NQ-HĐGSNNN của phiên họp thứ nhất tiến hành ngày 20/6/2019.

Nghị quyết có các nội dung chính như:

  • làm rõ chức năng, nhiệm vụ của HĐGS các cấp
  • hướng dẫn một số điểm trong Quyết định 37/QĐ-TTg
  • quy định mốc thời gian của một số công việc xét công nhận đtạ tiêu chuẩn GS, PGS năm 2019

Toàn văn Nghị quyết có thể xem tại đây.