Lịch xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

LỊCH XÉT ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS, PGS NĂM 2022

(Theo Công văn số 65/HĐGSNN ngày 08/4/2022)

TT

Nội dung công việc

Thời gian

1

Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

08/4

2

Hạn cuối cùng ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 tại cơ sở giáo dục đại học

06/5

3

Hạn cuối cùng các HĐGS cơ sở gửi Hồ sơ và Quyết định thành lập HĐGS cơ sở, kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký HĐ, Danh sách ứng viên đăng ký và Lịch xét của HĐ về Văn phòng HĐGSNN

20/5

4

Văn phòng HĐGSNN tập hợp danh sách các HĐGS cơ sở và thông báo trên Trang thông tin điện tử của HĐGSNN

27/5

5

Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS

01/6 – 15/6

6

- Hạn cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 tại HĐGS cơ sở(*) 

- Hạn cuối cùng ứng viên gửi Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh lên trang Thông tin điện tử của HĐGSNN

30/6

7

Các HĐGS cơ sở xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

01/7 - 25/7

8

Hạn cuối cùng các HĐGS cơ sở nộp cho Văn phòng HĐGSNN báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 (gồm Hồ sơ, tài liệu xét của Hội đồng và Hồ sơ của ứng viên,... theo quy định)

15/8

9

Hạn cuối cùng Văn phòng HĐGSNN bàn giao hồ sơ ứng viên cho các HĐGS ngành, liên ngành

05/9

10

Các HĐGS ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

12/9 – 30/9

11

Hạn cuối cùng các HĐGS ngành, liên ngành nộp cho Văn phòng HĐGSNN báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 (gồm các Hồ sơ, tài liệu xét của Hội đồng và Hồ sơ của ứng viên,... theo quy định)

17/10

12

HĐGSNN họp xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

25/10 - 30/10

(*) Ứng viên của cơ sở giáo dục đại học không thành lập HĐGS cơ sở cần nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGS cơ sở khác có ngành ứng viên đăng ký.