Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2022

Theo quy định tại Điều 11, Quy định ban hành kèm theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg, Đại học Huế công khai hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2022.

Click vào họ tên ứng viên để xem hồ sơ (Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS theo Mẫu 1).

1. Hội đồng I - Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật

STT

Họ và tên

Chức danh đăng ký xét

HĐ Ngành, liên ngành/ Chuyên ngành

1

Đỗ Thị Bích Thủy

GS

Hóa học - Công nghệ thực phẩm/Công nghệ thực phẩm

2

Nguyễn Như Lê

PGS

Vật lý/Vật lý lý thuyết và vật lý toán

3

Ngô Khoa Quang

PGS

Vật lý/Khoa học vật liệu

4

Ngô Xuân Cường

PGS

Điện - Điện tử - Tự động hóa/Kỹ thuật điện

5

Nguyễn Văn Hưng

PGS

Hóa học - Công nghệ thực phẩm/Hóa vô cơ

2. Hội đồng II - Khoa học Xã hội và Nhân văn

STT

Họ và tên

Chức danh đăng ký xét

HĐ Ngành, liên ngành/ Chuyên ngành

1

Lê Phạm Hoài Hương

GS

Giáo dục học/Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn

2

Nguyễn Ngọc Kiện

PGS

Luật học/Luật Hình sự và Tố tụng hình sự

3. Hội đồng III - Khoa học Nông Lâm nghiệp - Y học

STT

Họ và tên

Chức danh đăng ký xét

HĐ Ngành, liên ngành/ Chuyên ngành

1

Lê Thị Hồng Phương

PGS

Nông nghiệp - Lâm nghiệp/Nông học

2

Mạc Như Bình

PGS

Chăn nuôi - Thú y - Thuỷ sản /Thuỷ sản

3

Nguyễn Văn Đức

PGS

Nông nghiệp - Lâm nghiệp/Nông học

4

Võ Văn Quốc Bảo

PGS

Nông nghiệp - Lâm nghiệp/Bảo quản chế biến nông lâm sản

5

Nguyễn Văn Minh

PGS

Nông nghiệp - Lâm nghiệp/Nông học

6

Lê Trọng Bỉnh

PGS

Y học/Y học hình ảnh

7

Trần Tấn Tài

PGS

Y học/Nha khoa1

8

Trần Thừa Nguyên

PGS

Y học/Nội nội tiết

9

Nguyễn Hoàng Long

PGS

Y học/Điều dưỡng