Danh mục các văn bản phục vụ cho công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS

(Click vào tên văn bản để xem hoặc tải về)

I. VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỦ TỤC, HỒ SƠ

Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm, hủy bỏ công nhận và miễn nhiệm chức danh GS, PGS

Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg  

Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT sửa đổi bổ sung Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT

Văn bản hợp nhất Thông tư 04/2019 và 06/2020/TT-BDGDĐT

II. VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC GIỜ GIẢNG

A.  Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.

Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.

Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học.

B. Đại học Huế ban hành

Quyết định 2121/QĐ-ĐHH ngày 31/12/2020 ban hành quy định chế độ làm việc của giảng viên Đại học Huế

Quyết định 662/QĐ-ĐHH ngày 06/5/2022 sửa đổi khảo 1 Điều 14 Quy định ban hành theo QĐ 2121/QĐ-ĐHH

Quyết định 853/QĐ-ĐHH ngày 31/5/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành theo QĐ 2121/QĐ-ĐHH.

III. VĂN BẢN VỀ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Thông tư 04/2011/TT-BGDĐT ban hành Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học

Thông tư 35/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học.