Các danh mục tạp chí có uy tín được quy định bởi Quỹ NAFOSTED

Dưới đây là các danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín được quy định tại các quyết định của Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (NAFOSTED):

(Click vào link cuối mỗi dòng để tải quyết định về)

- Danh mục tạp chí ISI có uy tín và quốc tế có uy tín trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật (QĐ số 31/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 30/3/2016)

- Danh mục tạp chí quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật (QĐ số 73/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 19/5/2016)

- Danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (QĐ số 224/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 8/11/2017).