Bổ sung, cập nhật biểu mẫu xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

Ngày 18/5/2022, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã có Công văn số 82/HĐGSNN thông báo bổ sung, cập nhật các biểu mẫu trong Phụ lục II, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg. 

Các biểu mẫu mới này sẽ áp dụng cho các ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; các Hội đồng Giáo sư cơ sở, Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành và các CSGDĐH khi bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2022.

Xem chi tiết Công văn của HĐGSNN và các biểu mẫu đính kèm tại đây.

Tải về tất cả các mẫu Phụ lục II năm 2022 trong 1 file nén tại đây.

Tải về 4 mẫu Phụ lục II năm 2022 dành cho ứng viên trong 1 file nén tại đây.