Đại học Huế có 7 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt xét năm 2021

Đại học Huế có 7 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt xét năm 2021...

18/04/2022   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm

Tất cả ứng viên của HĐGSCS Đại học Huế được HĐGS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

Ngày 08/02/2022, HĐGSNN đã công bố danh sách ứng viên được 28 HĐGS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021. Tất cả 13 ứng viên từ 03 HĐGSCS Đại học Huế đều đã được các HĐGS ngành, liên ngành thông qua....

08/02/2022   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của 28 HĐGS ngành, liên ngành năm 2020

HĐGSNN đã ban hành Quyết định số 18/HĐGSNN ngày 30/6/2020 phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020....

06/07/2020   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm

Sửa đổi một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGSNN, HĐGS ngành/liên ngành và HĐGSCS

Thông tư Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT sửa đổi bổ sung Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT...

20/03/2020   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm

Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Ngày 27/11/2019, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã có Quyết định số 68/QĐ-HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019....

04/12/2019   Chuyên mục: Tin tức Xem thêm