Thông báo kế hoạch họp HĐGSCS Đại học Huế, thời gian nộp hồ sơ và thu lệ phí đối với ứng viên đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2022 tại Đại học Huế

Đại học Huế trân trọng thông báo kế hoạch họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế, thời gian nộp hồ sơ và thu lệ phí đối với ứng viên đăng ký xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 tại Đại học Huế...

23/05/2022   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Danh sách đề cử thành viên HĐGSCS Đại học Huế năm 2022

Danh sách đề cử thành viên HĐGSCS Đại học Huế năm 2022...

10/05/2022   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Lịch xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

Lịch xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 theo Công văn 65/HĐGSNN...

15/04/2022   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Thông báo đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

Đại học Huế đề nghị các đơn vị phổ biến rộng rãi để cán bộ có nhu cầu tham gia đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 đăng ký...

14/04/2022   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm

Thông báo kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2021

Đại học Huế xin thông báo danh sách các ứng viên đã được 03 Hội đồng GS cơ sở Đại học Huế tín nhiệm đề nghị Hội đồng GS nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 dưới đây: ...

06/12/2021   Chuyên mục: Thông báo Xem thêm