Bổ sung, cập nhật biểu mẫu xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

Bổ sung, cập nhật biểu mẫu xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022...

24/05/2022   Chuyên mục: Biểu mẫu Xem thêm

Bổ sung, cập nhật biểu mẫu xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

Ngày 20/5/2021, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã có Công văn số 32/HĐGSNN thông báo bổ sung, cập nhật các biểu mẫu trong Phụ lục II, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg....

26/05/2021   Chuyên mục: Biểu mẫu Xem thêm

Bổ sung, cập nhật mẫu số 1 và 2 trong Phụ lục II, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg

Bổ sung, cập nhật các biểu mẫu trong Phụ lục II, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg...

01/06/2020   Chuyên mục: Biểu mẫu Xem thêm

Mẫu 03-Lý lịch khoa học dành cho ứng viên, thành viên các HĐGS (mẫu mới 2020)

Mẫu 03 - Lý lịch khoa học dành cho ứng viên/thành viên các Hội đồng Giáo sư...

21/03/2020   Chuyên mục: Biểu mẫu Xem thêm

Các biểu mẫu hồ sơ dành cho ứng viên

Các biểu mẫu sử dụng cho ứng viên (Kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)...

01/06/2019   Chuyên mục: Biểu mẫu Xem thêm