Thông báo của HĐGSNN về đăng ký, công khai hồ sơ điện tử của ứng viên GS, PGS năm 2019

Ngày 05/7/2019, Văn phòng HĐGSNN có Công văn số 128/HĐGSNN-VP về việc đăng ký, công khai hồ sơ điện tử xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019. Theo đó:

- ứng viên thuộc 04 HĐGS ngành CNTT, Thủy Lợi, Toán Học và Vật Lý sẽ nộp hồ sơ điện tử đầy đủ để đánh giá trực tuyến (qua đường link riêng)

- ứng viên thuộc các HĐGS ngành, liên ngành còn lại chỉ nộp Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh (Mẫu 1, Phụ lục II, Quyết định 37/QĐ-TTg) qua trang web của HĐGSNN (qua đường link lâu nay đã có)

- đồng thời các HĐGSCS phải công khai Bản đăng ký của ứng viên trên website của cơ sở giáo dục đại học.

 

Toàn văn Công văn 128/HĐGSNN-VP xem ở đây.