Tất cả ứng viên của HĐGSCS Đại học Huế được HĐGS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

Ngày 08/02/2022, HĐGSNN đã công bố danh sách ứng viên được 28 HĐGS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021. Tất cả 13 ứng viên từ 03 HĐGSCS Đại học Huế đều đã được các HĐGS ngành, liên ngành thông qua.

Các HĐGS ngành, liên ngành có ứng viên từ HĐGSCS Đại học Huế gồm:

- HĐGS liên ngành cơ khí - động lực: 01

- HĐGS liên ngành Hóa học - CNTP: 02

- HĐGS ngành Kinh tế: 01

- HĐGS liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiêp: 01

- HĐGS ngành Tâm lý học: 01

- HĐGS ngành Vật lý: 03

- HĐGS ngành Y học: 04

Trong số 13 ứng viên, có 02 ứng viên GS và 11 ứng viên PGS; 7 trong 13 ứng viên là giảng viên cơ hữu của Đại học Huế.

Được biết năm nay có 378 ứng viên GS, PGS được các HĐGS ngành, liên ngành đề nghị HĐGSNN xét công nhận trong số 451 ứng viên do các HĐGSCS đề nghị lên (tức 73 ứng viên bị loại).

Danh sách chi tiết có thể xem tại đây.

Theo lịch, HĐGSNN sẽ họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 vào cuối tháng 02/2022. Lịch xét năm 2021 đã phải bị hoãn nhiều lần do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.