Mẫu đăng ký ứng viên xét chức danh GS PGS năm 2019

Mẫu đăng ký dùng cho ứng viên và các đơn vị thành viên, trực thuộc Đại học Huế năm 2019.

Tải mẫu tại đây.