Lưu ý của Hội đồng Giáo sư nhà nước về công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

Ngày 07/3/2023, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã có Công văn số 25/HĐGSNN lưu ý một số điểm về công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023. Xem nội dung Công văn 25/HĐGSNN tại đây.

Ngoài các lưu ý về đánh giá hồ sơ ứng viên, Công văn nhắc lại năm 2023 vẫn sử dụng các biểu mẫu Phụ lục II cập nhật năm 2022 (theo Công văn số 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022):

- Tải về tất cả các mẫu Phụ lục II năm 2022 trong 1 file nén tại đây.

- Tải về 4 mẫu Phụ lục II năm 2022 dành cho ứng viên trong 1 file nén tại đây.