Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2021

Ngày 08/11/2021, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2021. Các danh mục này là căn cứ để Hội đồng Giáo sư các cấp đánh giá điểm quy đổi các công trình khoa học của ứng viên xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

Tạp chí Khoa học Đại học Huế (tên chung hay tên các chuyên san cụ thể) có mặt trong danh mục tính điểm của hầu hết các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành. Năm nay, mức điểm tối đa của Tạp chí Khoa học Đại học Huế ở nhiều Hội đồng đã được tăng lên, có 10 Hội đồng quy đinh mức điểm tối đa từ 0,75 trở lên (so với 7 Hội đồng năm 2020). Đặc biệt, Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên nhờ được vào danh mục ACI nên đã được tính tối đa đến 1,25 điểm ở một số Hội đồng.

Quyết định của HĐGSNN và các danh mục chi tiết xin mời xem tại đây.