Các biểu mẫu hồ sơ dành cho ứng viên

Các biểu mẫu sử dụng cho ứng viên (Kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ):

(Click mẫu tương ứng để tải về)