Bổ sung, cập nhật mẫu số 1 và 2 trong Phụ lục II, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg

Ngày 29/5/2020 Hội đồng GSNN đã có Công văn số 78/HĐGSNN thông báo bổ sung, cập nhật Phụ lục II, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, có 2 mẫu đối với ứng viên (Mẫu số 01 - Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh và Mẫu số 02 - Bản nhận xét kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học đối với giảng viên) được Hội đồng GSNN phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT rà soát, bổ sung và cập nhật để phù hợp với thực tiễn.

Có thể tải về các tài liệu theo các link sau:

- Công văn 78/HĐGSNN

- Mẫu số 1 (file word)

- Mẫu số 2 (file word).